MagyarFutar +353 86 230 0888 info@magyarfutar.hu

Szállítási feltételek

1. Meghatározások
Írország A futár fenntartja magának a jogot, hogy az árut felvegye, elszállítsa vagy kiszállítsa a futárszolgálat és egy harmadik fél közötti szerződéses együttműködés keretében. Feladó - jogi vagy természetes személy, akinek a fuvarozó biztosítja az áruk szállítását az indulás helyétől a kézbesítés helyéig. Címzett - az a természetes vagy jogi személy, akinek a küldeményen található megjelölése szerint meg van jelölve. Fuvarozó képviselője - cégünk alkalmazottja vagy harmadik fél, akit cégünk felhatalmazott az áru átvételére vagy szükség esetén kiszállítására. Szállítás - szállított áruk. Fuvarlevél - a szállított árut meghatározó dokumentum.

2. Rendelés
A szállítási megrendelés a www.irsko-kurier.sk/objednatprepravu online megrendelés kitöltésével valósul meg.
A megrendelés e-mailben vagy telefonon történt visszaigazolást követően minősül kötelező érvényűnek.
A fuvarozó fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül törölje a megrendelést. A rendelés törléséről a vásárlót a feladó (vagy vásárló) e-mail címére értesítik.

3. Szállítási idő
A kiszállítás általában 5-14 napot vesz igénybe, a csomag kézbesítési helyétől és az aktuális szállítási útvonalunktól függően. A szállítás időpontját a küldemény átvételekor adjuk meg a megrendelőnek. Fenntartjuk a jogot, hogy a csomagot vagy küldeményt később, műszaki okok, rossz időjárás, forgalmi helyzet miatti késéssel kézbesítsük.

4. A küldemény megjelölése, szállításra való előkészítése.
A küldeményt a méretének, súlyának és jellegének megfelelő csomagolással kell rögzíteni. A nem megfelelő módon biztosított küldemény a szállításból kizárásra kerül, vagy annak esetleges sérüléséért a feladó, nem a fuvarozó felelős. A küldemény csomagolásának olyannak kell lennie, hogy ne lehessen áthatolni a küldeményen anélkül, hogy a csomagoláson látható sérülésnyomok maradjanak. A csomagoláson egyértelműen fel kell tüntetni a feladó és a címzett címét. Amennyiben a küldemény gondos kezelést igényel, a feladó köteles a csomagolást a szükséges jelképekkel megjelölni. A fuvarozónak jogában áll megtagadni a küldemény átvételét, ha azt megfelelőnek ítéli.

5. A küldemény átvétele
A küldemény átvétele eltérő megállapodás hiányában az online megrendelésben megadott feladási helyen történik. A fuvarozó képviselője a küldemény átvételekor a fuvarlevél egy példányát átadja a feladónak. A feladó és a fuvarozó képviselője aláírásukkal igazolja a fuvarlevélen szereplő adatok pontosságát. Az áru átvételekor a feladó tájékoztatást kap a kézbesítés legkésőbbi időpontjáról. A fuvarozó képviselőjének jogában áll személyi igazolványt kérni a feladótól.

6. A küldemény kézbesítése
A fuvarozó vállalja, hogy a küldemény kézbesítése előtt 1 nappal telefonon megpróbálja felvenni a kapcsolatot a címzettel, amennyiben telefonos elérhetősége van a címzettel. A szállítmányozó képviselője a küldeményt személyesen adja át a rendeltetési címre. A címzett a fuvarlevél aláírásával igazolja a küldemény átvételének idejét és dátumát, valamint a fuvarlevélben szereplő, a küldemény mennyiségére és jellegére vonatkozó adatok pontosságát. A fuvarozó képviselőjének jogában áll személyi igazolványt kérni a címzetttől. Ha az áru címzettje a kiszállítás időpontjában nem áll rendelkezésre, a címzett megtagadja az áru átvételét, vagy a küldeményen feltüntetett cím nem létezik, a fuvarozó megpróbálja felvenni a kapcsolatot a feladóval, erről tájékoztatja és megegyezik. a további lépésekről. Amennyiben 10 percen belül nem sikerül telefonon felvenni a kapcsolatot a feladóval, a küldeményt a fuvarozó által meghatározott helyre kézbesítjük. Erről a fuvarozó köteles a feladót írásban (e-mailben) tájékoztatni. Ha a feladó az írásbeli értesítéstől számított 10 munkanapon belül nem ad további utasítást a fuvarozónak, a küldemény a fuvarozóra száll. A küldemény feladó hibájából történő visszaküldése vagy késedelme esetén a feladó vállalja, hogy megtéríti a küldemény visszaküldésével, késedelmével vagy tárolásával kapcsolatos költségeket abban az esetben is, ha a küldeményt a fuvarozó visszatartja, ha annak értéke alacsonyabb. mint a fuvarozó költségei.

7. Szállításból való kizárás és tiltott anyagok
A szállításból kizárásra kerülnek az alábbi jellegű küldemények: - az emberi életet vagy egészséget veszélyeztető küldemények, mint pl. robbanóanyag, fegyver, kábítószer és pszichotróp anyag, alkohol, dohány, alacsony lobbanáspontú éghető anyagok, mérgek, radioaktív anyagok, gázok és folyadékok nyomástartó edényben, - kiemelkedően nagy értékű szállítmányok, pl. drágakövek és fémek, műtárgyak, bankjegyek, érmék, gyógyszerek, gondos kezelés mellett is könnyen sérülékeny küldemények, - 5000 €-nál nagyobb bejelentett értékű küldemények, - olyan küldemények, amelyek csomagolása nem felel meg a küldemény, vagy nem szerepel olvashatóan a címzett és a feladó neve. Nem megfelelő csomagolás esetén a küldemény átvehető, de a küldemény sérüléséért a feladót terheli a felelősség. Ezt a tényt a fuvarlevélben rögzítjük. - Olyan küldemények, amelyek tulajdonjogát és birtoklását a nemzeti jog tiltja. Ha a fuvarozó megállapítja, hogy a küldemény a fuvarozásból kizárt tárgyakat tartalmaz, jogosult ezeket a tételeket visszatartani. A vevőnek nincs joga azokat visszaküldeni, vagy semmilyen kártérítést kérni az ilyen tárgyakban okozott károkért. Ezzel egyidejűleg szállítmányonként akár 1000 euróig terjedő átalánybírság is megállapítható, amely azonnal fizetendő. Ide tartoznak a jogi költségek, az állásidő költségein keresztül, az állásidő miatt veszteséget szenvedett ügyfelek kompenzációja, valamint az egyéb költségek, amelyek közvetlenül abból fakadtak, hogy az ügyfél nem tartotta be a szállítási feltételeket azáltal, hogy a küldemény nem tartalmaz tételeket. a szállítmány. Ezen költségek összegéről az Ügyfél tájékoztatást kap, és köteles ezeket a költségeket haladéktalanul megfizetni.

8. Fuvardíj fizetése
A fuvar összegét a Fuvarozó a megrendelés visszaigazolásakor határozza meg. A www.irsko-kurier.sk oldalon számított ár tájékoztató jellegű. Az észak-írországi árlista GBP-ben értendő, a szállításért pedig GBP-ben kell fizetni! A fuvarozó képviselője köteles átvételkor ellenőrizni a küldemény súlyát vagy méreteit. A szállítási költségeket a feladó fizeti készpénzben a küldemény cégünk alkalmazottai általi átvételekor, eltérő megállapodás hiányában.

9. A feladó felelőssége
A feladó a fuvarlevél aláírásával kijelenti, hogy a küldemény tartalma megegyezik a fuvarlevélben közölt tartalommal, és nem ütközik a jelen Szállítási Feltételek 7. pontjába. A küldemény tartalmáért mindig a feladó a felelős, soha a szállító. A feladó vállalja, hogy viseli az esetleges következményeket, és megtéríti a fuvarozónak a küldemény feladóhoz való visszajuttatásával kapcsolatos valamennyi költséget, valamint a fuvarozónál a küldemény tényével vagy tartalmával kapcsolatban felmerülő egyéb költségeket a küldemény bármely szakaszában.

10. A fuvarozó felelőssége
A fuvarozó a küldeményért az átvételtől a kézbesítés időpontjáig felelős, míg a fuvarlevélben szereplő adatok a küldemény átvételének és átvételének időpontjának minősülnek. A fuvarozó köteles a küldeményt legkésőbb a fuvarlevélben meghatározott időpontig a kézbesítés helyére leszállítani. A fuvarozó nem vállalja azt a következményt, hogy a küldemény nem érkezik meg időben a rendeltetési helyre, ha a kézbesítés késedelmének oka előre nem látható esemény, ill. nem a fuvarozó által okozott esemény (természeti katasztrófa, közlekedési baleset, háború stb.). A fuvarozó vállalja, hogy a szállítás során nem megfelelő kezelésből eredő károkat megtéríti. A nem megfelelő vagy nem megfelelő csomagolás használatából adódó károkért azonban semmilyen esetben sem vállal felelősséget.

11. Panaszok
Reklamáció esetén (a küldemény elvesztése, sérülése) a feladó köteles erről a fuvarozót írásban értesíteni legkésőbb attól az időponttól számított két munkanapon belül, amikor a küldeményt kézbesíteni kellett volna.

12. Kiegészítő biztosítás
Minden általunk szállított küldemény automatikusan biztosított 30 € összegig. Lehetősége van a küldemény biztosítására. A biztosítás fedezi a biztosított küldemény véletlen esemény miatti megsérülését, megsemmisülését vagy elvesztését. A biztosítás mértéke a biztosítás összegének 5%-a. A biztosítás maximális összege 3000 euró. A kiegészítő biztosítás lehetősége nem vonatkozik a TV-re, a szolgáltatással való gyakori visszaélés miatt.

13. Záró rendelkezések
A fuvarozó és a feladó közötti viszonyra a szlovák jog az irányadó. Ha a fuvarozásra az 1956. május 19-én Genfben aláírt, a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló Egyezmény rendelkezései vonatkoznak, az Egyezmény rendelkezései irányadóak a jelen Szállítási Feltételek rendelkezéseivel szemben, amelyek ellentétesek az Egyezmény rendelkezéseit. Az üzemeltető fenntartja a jogot a jelen feltételek módosítására